Beleidsspeerpunten

8. Bouwen en wonen (VHLOSV)

8.1

Ruimte en leefbaarheid

tabele11

Speerpunt

Status

Implementatie Omgevingswet

Inwoners zijn gebaat bij een goede ruimtelijke ordening in de gemeente. Alle wetten voor de leefomgeving worden met de Omgevingswet gebundeld in één wet die op 1 juli 2022 wordt ingevoerd. De gemeente gaat werken volgens deze wet. Belangrijke instrumenten hierbij zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan die in de komende collegeperiode worden vastgesteld.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 wordt de ‘bruidsschat’ geïmplementeerd en minimaal 10 gemeentelijke verordeningen verwerkt in het omgevingsplan in wording. Daarnaast wordt een test-omgevingsplan met succes ontsloten via het DSO.
In 2022 en 2023 wordt het tijdelijke omgevingsplan omgezet in het definitieve omgevingsplan. Eveneens worden in die periode de vier bouwstenen worden uitgewerkt in één Omgevingsvisie.

Stand van zaken:

De Rijksoverheid heeft de invoering van de Omgevingswet wederom uitgesteld. De wet wordt volgens de huidige planning op 1 januari 2023 ingevoerd. De hierboven genoemde acties uit 2022 worden niet gehaald. Voor het begrotingsjaar 2022 stuurt Leidschendam-Voorburg op het behalen van de minimale vereisten die de VNG voorschrijft voor de Omgevingswet. De genoemde acties hoeven vanuit dit opzicht niet volledig geïmplementeerd of gerealiseerd te zijn in 2022. Leidschendam-Voorburg ligt qua minimale vereisten op schema.

tabele11

8.3

Wonen en bouwen

tabele11

Speerpunt

Status

Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren

Bij nieuwe initiatieven tot woningbouw geldt een aandeel sociale huurwoningen van 30% en aandeel middel-dure huur-/koopwoningen van 20% per locatie als uitgangspunt.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

De inzet van de taskforce sociale woningbouw wordt gecontinueerd.

Stand van zaken:

Ten behoeve van de realisatie van de sociale woningbouwopgave nemen gemeente en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest deel aan de (bestuurlijke) Taskforce Sociale woningbouw. Doel van de taskforce is het tot stand brengen (van het resultaat) van de lokale afspraken tussen partijen over concretisering van de regionale woningmarktafspraken betreffende:

  1. De bouw van de DAEB-woningen per corporatie in de periode tot 2030;
  2. De extra mogelijkheden om de omvang van de doelgroep voorraad te verhogen;
  3. De spreiding van de doelgroep voorraad binnen de gemeente;
  4. Het signaleren van en het oplossen van knelpunten bij de realisatie van sociale woningbouw.

De taskforce komt tweemaandelijks bijeen en monitort de voortgang van de woningbouwprojecten. Tevens zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de woningcorporaties bij de woningbouwprojecten.

tabele11

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23