Inleiding

Voor u ligt de 2e Tussentijdse rapportage 2022 (2e Turap) van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin wordt gerapporteerd over de status van de beleidsspeerpunten en de besteding van de budgetten van 2022. Het gaat om een inschatting van het hele jaar, die gebaseerd is op de realisatie van de eerste acht maanden.

Speerpunten
Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van tien speerpunten (43%) op schema. Bij dertien speerpunten (57%) zijn er knelpunten in de uitvoering. De meeste knelpunten leiden tot vertraging, die wordt veroorzaakt door:

  • Een langere doorlooptijd van (ruimtelijke) planvorming
  • Afhankelijkheden van samenwerkingspartners
  • Onvoldoende bemensing van projecten
  • Uitstel van wetswijzigingen
  • Nieuwe of andere accenten op het speerpunt vanuit de raad

In het hoofdstuk Beleidsspeerpunten wordt de stand van zaken op de uitvoering van de speerpunten toegelicht.

Prog.

Speerpunt

Status

T0

Herstelbeleid

T2

Project Bereikbaar Stompwijk

T2

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

T2

Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14

T2

Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid

T2

Herprofilering Veursestraatweg

T2

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

T2

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

T2

Verbeteren regionale fietsroutes

T2

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

T4

Onderwijshuisvesting

T4

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs

T6

Langer Zelfstandig Wonen

T6

Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving

T6

Minder kinderen groeien op in armoede

T6

Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen

T6

Sociaal Kompas

T6

Decentralisatie Beschermd Wonen

T6

Regiovisie Jeugdhulp

T6

Leidschendam Noord

T7

Lokale energiestrategie uitwerken

T8

Implementatie Omgevingswet

T8

Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren

Financiële afwijkingen
In deze Tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Bij de 1e Tussentijdse rapportage (1e Turap) kwam het saldo van de mee- en tegenvallers voorlopig uit op een voordeel van € 53.000. Dit voordeel wordt door de bijstellingen en nieuwe mee- en tegenvallers verhoogd naar een voordeel van € 6,5 miljoen. De bijstelling heeft voornamelijk betrekking op de extra inkomsten uit het gemeentefonds via de meicirculaire en een bijstelling van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond. Daarnaast is er een voordeel op de kosten van Jeugdzorg en de vergoeding voor aanleg van glasvezel. Daartegenover staat een fors nadeel op de bijstandsuitkeringen door tegenvallende inkomsten van het Rijk.

In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat:

Ontwikkelingen die financieel effect hebben

Voordeel

Nadeel

Saldo 1e Turap

53

2e Turap

Aanleg glasvezel

440

Bouwleges

322

Buig budget

1.560

Curatieve schuldhulpverlening

80

Dividend Stedin

225

Groen onderhoud

108

Huisvesting raad en griffie

50

Inzet Openbare orde en Veiligheid

200

Jaarplan Werk en Inkomen

56

Jeugdzorg Servicebureau Haaglanden

1.000

Kapitaallasten 2022

1.552

Meicirculaire 2022

5.960

1.776

Opleidingsbudget

75

OZB niet-woningen

275

OZB woningen

86

Reserve Dekking afschrijvingen

563

Reservering prijsindexatie

303

SPUK-Sport

285

Toeslagenaffaire

100

Verkoop voertuigen

140

Versterking dienstverlening

300

Wmo

250

Subtotaal mutaties 2e Turap

11.097

4.609

Saldo mutaties 2e Turap

-11.097

4.609

Saldo 1e en 2e Turap

6.540

Bedragen x € 1.000

In deze rapportage zijn de mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 in beeld gebracht. Daar waar de afwijkingen structureel van aard zijn, zijn de ontwikkelingen verwerkt in het financieel meerjarenperspectief in de Programmabegroting 2023-2026.

Van planningsoptimisme naar meer realisme
Al diverse jaren is er een kloof tussen de geraamde investeringsuitgaven vanuit het investeringsplan en de daadwerkelijke realisatie. Daarom is er een traject gestart om meer realistische prognoses en opleveringsjaren op te nemen in het investeringsplan. Dat is een uitdaging omdat ambities vaak gepaard gaan met planningsoptimisme en externe factoren ook van invloed zijn. Dit vraagt om een omslag in het plannen van het werk. Er is ook aandacht voor het risico van cumulatie (het stapelen van doorgeschoven projecten en budgetten die de slagvaardigheid belemmeren). Er is in deze 2e Tussentijdse rapportage extra nadruk gelegd op het realistisch ramen van projecten en de investeringsuitgaven, waarvan de eerste effecten al terug te zien zijn en doorwerken in de Programmabegroting 2023. In de volgende P&C-producten komen we hierop terug.

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
Jules Bijl
Astrid van Eekelen
Bianca Bremer
Marcel Belt
Philip van Veller
Jeffrey Keus


Leidschendam-Voorburg, 27 september 2022

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23