Home

Financiële ontwikkelingen

Voor een aantal budgetten is sprake van voorgestelde budgetoverhevelingen van de activiteiten naar
2023. Het voorstel is om deze budgetten in 2022 af te ramen bij deze 2e Tussentijdse rapportage en vervolgens via de Nota van wijziging op te nemen in de Programmabegroting 2023. Dit loopt via de algemene reserve vrij besteedbaar en is daardoor in zowel 2022 als in 2023 budgettair neutraal.

Onderwerpen

Programma

Bedrag

1.

75 Jaar vrijheid en tentoonstelling George Maduro

T0

86.000

2.

Doorontwikkeling LV

T0

802.375

3.

De Tureluur

T2

310.000

4.

Deelauto's in de openbare ruimte

T2

150.000

5.

Julianabaan

T3

150.000

6.

Hervormingsagenda jeugd

T6

149.000

7.

Inzet TONK-middelen

T6

200.000

8.

Koningin Julianaweg (KJ) 44

T6

65.000

9.

Welzijnsgesprek

T6

550.000

10.

Wet Breed offensief arbeidsbeperkten

T6

29.000

11.

Herenstraat 40-42 en omgeving

T7

530.000

12.

Omgevingswet

T8

400.000

Totaal

3.421.375

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

75 Jaar vrijheid en tentoonstelling George Maduro

Door corona en de onzekerheid die daarmee samenhangt zijn de tentoonstelling George Maduro en veel evenementen voor "75 jaar vrijheid" in 2022 wederom niet doorgegaan. Hierdoor is gekozen voor een verschuiving van deze budgetten naar 2023.

2.

Doorontwikkeling LV

Door Corona is de doorontwikkeling vertraagd. De fasering van de geplande acties en het bijbehorende budget is hierop aangepast.

3.

De Tureluur

Aangezien de locatiekeuze nog niet afgerond is en er nog verschillende onderzoeken lopen wordt voorgesteld om het restantbudget van € 310.000 over te hevelen naar 2023.

4.

Deelauto's in de openbare ruimte

De raad heeft op 6 juni 2019 in het kader van uitwerking Plan van Aanpak parkeermaatregelen Leidschendam een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor deelauto's in de openbare ruimte. De invoering om dit mogelijk te maken is aanzienlijk vertraagd en is dit jaar niet meer mogelijk. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023.

5.

Julianabaan

De gebiedsvisie waar in maart jl. mee gestart is loopt door in 2023. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie in de eerste helft van 2023 afgerond waarna er een voorstel aan de raad gedaan wordt. Voorgesteld wordt om voor de werkzaamheden in 2023 € 150.000 over te hevelen naar 2023.

6.

Hervormingsagenda jeugd

Een deel van het budget voor de uitvoering van de regionale en lokale hervormingsagenda is benodigd in 2023. De implementatie van het Kwaliteitskader Lokale teams wordt uitgevoerd in 2023.

7.

Inzet TONK-middelen

Een deel van de TONK-middelen zal in 2022 nog niet worden besteed. Het gaat om de pilot Brugklas, welke voor dit jaar, vanwege capaciteitsproblemen rondom de inzet van Oekraïne vluchtelingen, nog niet is uitgevoerd. Daarnaast is loopt ook de BBZ-kwaliteitsimpuls en de controle voor de TOZO betalingen volgend jaar nog door.

8.

Koningin Julianaweg (KJ) 44

De voorgenomen sloop van de Koningin Julianaweg (KJ) 44 in 2022 is vanwege verschillende nog lopende onderzoeken dit jaar niet mogelijk.

9.

Welzijnsgesprek

Vanaf 1 januari 2023 wordt uitvoering gegeven aan het welzijnsgesprek. Eerder was de verwachting dat het welzijnsgesprek in 2022 uitgevoerd zou worden. Eind 2022 wordt gestart met de voorbereidingen.

10.

Wet Breed offensief arbeidsbeperkten

Doordat het wetsvoorstel op zich heeft laten wachten, worden de middelen naar verwachting in 2023 uitgegeven.

11.

Herenstraat 40-42 en omgeving

Aangezien de verkoop van de Herenstraat 40-42 naar verwachting eind 2022 plaatsvindt kunnen de geplande saneringswerkzaamheden pas in 2023 gestart worden. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget van € 530.000 over te hevelen naar 2023.

12.

Omgevingswet

De wet wordt naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 ingevoerd. De bijbehorende voorbereidingsbudgetten worden doorgeschoven naar 2023.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23