Bestemmingsreserves

Reserve Herstelbeleid

Naam van de reserve

Herstelbeleid

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Wordt programma-breed ingezet

Doel van de reserve

Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst.

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan

Omvang per 1-1-2022

€ 9,53 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Programma

Bestedingsplan 2022

Verwachte uitgaven 2022

Sociaal Domein

1.064

844

Stimuleren bestaanszekerheid

529

429

Herstellen perspectief Jeugd

75

75

Bestrijding eenzaamheid

60

60

Tegengaan kansenongelijkheid

400

280

Economie

526

401

Vitaliseren winkelgebieden

526

401

Sport, cultuur en recreatie

385

325

Verbeteren openbare ruimte

270

210

Verrijken lokale cultuur

115

115

Bestuur en ondersteuning

50

50

Informatievoorziening Raad

50

50

Totaal

2.025

1.620

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Het herstelbeleid bestaat uit zeven opgaven.
1. Stimuleren bestaanszekerheid voor ondernemers en zzp'ers
2. Herstellen van perspectief van de jeugd
3. Verminderen van eenzaamheid
4. Tegengaan kansenongelijkheid (i.s.m. Sterk voor Noord)
5. Behouden van vitale winkelgebieden
6. Aanpassen van de openbare ruimte
7. Ondersteunen cultuursector

De opstart van verschillende opgaven heeft lang geduurd. Dit was voornamelijk het gevolg van beperkte capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie, het niet kunnen aantrekken van tijdelijke krachten en het niet kunnen uitbesteden van externe onderzoeken. Mede hierdoor zullen in 2022 naar verwachting niet alle voorgestelde maatregelen genomen kunnen worden.

Stimuleren bestaanszekerheid

Als gevolg van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn de prioriteiten binnen de afdeling gewijzigd. De focus kwam tijdelijk te liggen op de opvang van de vluchtelingen. Hierdoor is de inhuur van de participatieconsulenten later opgestart dan gepland. Hierdoor wordt niet het hele budget ingezet in 2022.

Herstellen perspectief van de jeugd
In plaats van een eigen onderzoek, waarvan de waarde op dit moment beperkt zou zijn omdat de invloeden van corona nog lastig te meten zijn, wordt het regionaal onderzoek van de GGD als uitgangspunt genomen voor verdere maatregelen in 2022 en daarna. Besloten is een deel van het gereserveerde bedrag voor een onderzoek naar de jeugd in te zetten voor zomeractiviteiten voor jongeren binnen de gemeente. Hiermee wordt ook getracht de eenzaamheid onder jongeren, als scholen dicht zijn, te verminderen.

Tegengaan kansenongelijkheid
Net als bij de opgave Stimuleren van bestaanszekerheid worden voor deze opgave onder andere participatieconsulenten ingezet. De werving van de participatieconsultenten is pas later gelukt dan van tevoren bedacht. Daarnaast duurt ook het opzetten van trajecten om jongeren schuldenvrij te maken langer dan verwacht.

Behouden van vitale winkelgebieden
De opgave Behouden van vitale winkelgebieden richt zich op het aantrekkelijker en veiliger maken van de Julianabaan, zodat bezoekers ook de komende jaren blijven komen. Een aantal aanpassingen zijn dit jaar uitgevoerd, zoals de aanleg van de speeltuin, vergroening, plaatsen fietsnietje en het veiliger maken van de inrit. Ook zijn een paar aanpassingen dit jaar niet geluk. Hieronder vallen de inrichting van het plein bij de McDonald's en de steenbreek. Dit komt doordat deze aanpassingen meer afstemming behoeven met stakeholders en het voor sommige onderdelen verstandiger is om te wachten op de vaststelling van de ontwikkelvisie.

Aanpassen openbare ruimte
Voor de aanleg van extra wandelroutes in Leidschendam-Noord (Duivenvoorde-corridor) is een budget meegenomen in de grondexploitatie, waardoor het budget uit het bestedingsplan niet wordt ingezet.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23