Investeringsplan 2022

In 2022 is een aanvang genomen met het herijken van het investeringsplan. Deze wijzigingen leiden tot een aanpassing van de begrote kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in nagenoeg alle programma's. De betreffende bijstellingen zijn per programma terug te vinden in hoofdstuk Mee- en tegenvallers 2e Turap 2022 onder het kopje Kapitaallasten 2022.

Investeringsvolume
De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2022 is opgenomen in onderstaande tabel. De fasering van de investeringen over de verschillende jaren is waar nodig aangepast. Daarnaast wordt voorgesteld een aantal bestaande kredieten te verhogen of te verlagen en nieuwe kredieten beschikbaar te stellen waarvan de lasten reeds in de begroting verwerkt zijn.

Investeringsplan 2022

Uitgaven

Inkomsten

1e Turap 2022

44.180

1.167

Begroting tot en met 1e Tussentijdse rapportage

44.180

1.167

Mutaties 2e Tussentijdse rapportage 2022:

a. Nieuwe investeringen

345

0

b. Bijstelling bestaande investeringen (verhoging/verlaging)

-785

50

c. Fasering investeringen

-7.156

-425

Actuele investeringsplan o.b.v. 2e Turap 2022

36.584

792

Bedragen x € 1.000

Specificatie per programma

Programma

 Raming 2022 o.b.v. 1e Turap 2022

Nieuwe investering 2022

Verhoging / verlaging investering 2022

Fasering

Raming 2022 o.b.v. 2e Turap 2022

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en ondersteuning

      564

0

 0

0

0

0

0

0

      564

0

Verkeer en vervoer

  9.920

1.167

145

0

94

50

-4.416

-425

 5.742

792

Onderwijs

   17.277

0

0

0

12

0

-1.680

0

15.610

0

Sport, cultuur en recreatie

5.412

0

0

0

0

0

-868

0

4.543

0

Volksgezondheid en milieu

6.970

0

0

0

-747

0

-257

0

5.966

0

VRHOSV

 578

0

0

0

0

0

0

0

578

0

Overhead

3.459

0

200

0

-144

0

65

0

3.530

0

Totaal investeringsplan 2022

 44.180 

 1.167 

345

0

-785

50

-7.156

-425

36.584

792

Bedragen x € 1.000

Nadere toelichting
Voor het opstellen van de 2e Tussentijdse rapportage 2022 zijn na de totstandkoming van de 1e Tussentijdse rapportage 2022 nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen.

Nieuwe investeringen 2022
Raadsbesluiten na de 1e Turap
Na de 1e Turap is nog een aantal raadsbesluiten geweest, die nu in het investeringsplan verwerkt zijn. Het gaat hierbij om:

 • Programma Verkeer en vervoer:

Vervangen kademuur Oude Haven (ibabs-nummer 2868 van 7 juni 2022 voor € 50.000): Op 27 september 2022 wordt er door de raad besloten.

 • Programma Overhead:

Herhuisvesting buitendienst Stadsbeheer (ibabs-nummer 2231 van datum 21 december 2021 voor € 200.000): Op 22 februari 2022 heeft de raad besloten. Per abuis is dit investeringskrediet niet opgenomen in het investeringsplan van de 1e Turap. In de het investeringsplan van de 2e Turap wordt het alsnog toegevoegd.

Bijstelling bestaande investeringen (verhoging, verlaging)
Van de bijstelling in 2022 op bestaande investeringen vindt de volgende aanpassing plaats:

 • Programma Volksgezondheid en Milieu :

Via het raadsbesluit met de jaarlijkse wijzigingen IVP voor riool en water (ibabs-nummer 2770) zijn verschillende kredieten voor riool verhoogd en verlaagd in 2022. Dit geeft per saldo een bijstelling van € 684.000.

 • Programma Overhead:

De aanbesteding van een gedeelte van het wagenpark is lager uitgevallen dan vooraf verwacht. Dit geeft per saldo een bijstelling € 144.000.

Vaststellen investeringsbedragen
De raad wordt gevraagd om onderstaande investeringskredieten vast te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn reeds in de begroting verwerkt. Het investeringskrediet onder ‘Nieuwe investering 2022’ dient nog volledig te worden vastgesteld. De investeringskredieten onder ‘Verhoging van een bestaande investering’ zijn eerder vastgesteld, maar niet toereikend waardoor een verhoging wordt gevraagd.

Nr.

Investering omschrijving

Investering toelichting

Bedrag

1.

Menpaden

Nieuwe investering 2022: Op 23 juni 2010 heeft de raad een krediet van € 78.630 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een menpad in de Nieuwe Driemanspolder. Om uiteenlopende redenen heeft de realisatie van dit pad lang op zich laten wachten.
Omdat er in 2019 nog steeds geen uitgaven gedaan waren is het krediet, naar nu blijkt ten onrechte, uit het IVP gehaald.
Inmiddels is het menpad gerealiseerd en de factuur inclusief btw ingediend bij de gemeente. Voorgesteld wordt om voor deze kosten een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen.

95

2.

Parkeersensoren

Verhoging van een bestaande investering: De geselecteerde aannemer die het werk gegund was, heeft zich teruggetrokken en de tweede aannemer heeft het werk tegen een hogere prijs uitgevoerd, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet. Daarnaast zijn de kosten aan directievoering en toezicht (van derden) door de aanzienlijk langere doorlooptijd hoger uitgevallen. Voor de extra kosten wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 56.000.

56

3.

Ligplaatsen

Verhoging van een bestaande investering: Voor de 66 ligplaatsen die in de Plaspoelhaven komen moet de stroomvoorziening nog gerealiseerd worden.
Ten opzichte van de oorspronkelijke raming – krediet (€ 50.000) is sprake van een kostenstijging van € 25.000, dit komt onder andere doordat er meer ligplaatsen komen dan eerder verwacht. Voor de extra kosten wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 25.000.

25

Totaal

176

Bedragen x € 1.000

Fasering naar 2023 en verder
Bij de actualisatie van het investeringsplan is een aantal investeringen doorgeschoven naar 2023 en verder, omdat realisatie niet meer in 2022 wordt verwacht. Het gaat hier om:

 • Programma Verkeer en vervoer:

- Bereikbaarheid Stompwijk: Aangezien met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat pas in 2023 gestart worden, is het krediet uit 2022 doorgeschoven naar 2023.
- OV-Shuttle: De infrastructurele aanpassingen die gemaakt moeten worden om de OV-Shuttle te kunnen laten rijden, worden pas gerealiseerd zodra de verschillende onderzoeken hiervoor afgerond zijn. De aanleg wordt naar verwachting grotendeels in 2023 gerealiseerd.
- Brug en wegontsluiting Toevluchtspad - De Tol (project Leidsekade Venestraat): Aangezien de sloop en aansluitende nieuwbouw van woningen nabij de Tol nog niet heeft plaats gevonden, wordt de nieuwe brug met ontsluitingsweg naar verwachting pas in 2023 -2024 gerealiseerd.
- Veegmachines: Door verschillende factoren is vertraging opgelopen bij de aanschaf van de nieuwe veegmachines, de kredieten worden doorgeschoven naar 2023. (€ 700.000)

 • Programma Onderwijs:

Voor het nieuwbouwproject de Vijverhof PO was een eerste Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt, welke niet akkoord bevonden werd. Hierdoor moest een tweede DO uitgewerkt worden, wat heeft gezorgd voor vertraging van het project (€ 1,4 miljoen).

 • Programma Sport, Cultuur en Recreatie:

Naar aanleiding van het raadsbesluit van de investering van de Bibliotheek is gestart met de planning van de werkzaamheden. Op basis van deze planning is de raming aangepast en een deel van het krediet gefaseerd. (€ 940.000)

Effect kapitaallasten

Mutatie kapitaallasten

Programma

Totaalbedrag

Fasering investeringsplan

Bestuur en Ondersteuning

53

Veiligheid

8

Verkeer en Vervoer

980

Onderwijs

84

Sport, cultuur en recreatie

187

Volksgezondheid en milieu

113

VHROSV

 -22

Overhead

 689

Algemene Dekkingsmiddelen

 -268

Totaal fasering investeringsplan

1.824

Stelpost Kapitaallasten

Algemene Dekkingsmiddelen

-300

Reserve Dekking Afschrijvingslasten

Bestuur en Ondersteuning

-563

Totaal mutatie kapitaallasten

961

Bedragen x € 1.000

Op basis van het geactualiseerd meerjareninvesteringsplan zijn de nieuw geraamde kapitaallasten berekend. De fasering van investeringen leidt tot lagere lasten (= voordelen) op verschillende programma’s, omdat een aantal investeringen, waarvan de afronding in 2021 gepland stonden doorgeschoven zijn naar 2022 of latere jaren. Hierdoor schuift het eerste jaar van afschrijven minimaal een jaar op (van 2022 naar 2023 of volgende jaren).

De belangrijkste afwijkingen betreffen:

 • Programma Verkeer en Vervoer: aanleg Veenpoldersweg Stompwijk, vervanging verkeersregelinstallaties (VRI’s). Hier staat tegenover dat er minder onttrokken wordt (nadelig effect) aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten in verband met het nog niet afsluiten van het krediet in 2021 van de aanleg Veenpoldersweg.
 • Programma Sport, cultuur en recreatie: Vervanging speelvoorzieningen.
 • Programma Volksgezondheid en milieu: Rioleringswerkzaamheden.
 • Programma Overhead: Mobiele telefonie en overige ICT-investeringen.

Per saldo ontstaat een voordeel in de begroting 2022 van afgerond € 1,0 miljoen, waarvan de Programma's Verkeer en Vervoer en Overhead het grootste deel verklaren.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23