Financiële positie 2022

De uitgangspositie voor de 2 e Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2022-2025 (Primitieve begroting), de Nota van Wijziging 2022 en de andere raadsbesluiten tot en met augustus 2022 (welke geen effect hebben op het begrotingsresultaat 2022).

Uitgangspositie

2022

Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging

Primitieve begroting 2022

-5.555.244

Nota van wijziging begroting 2022

2.901.668

Totaal Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging

-2.653.576

Mutaties 2e Turap

Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Tussentijdse rapportage

52.707

Mee- en tegenvallers bijstelling 1e Tussentijdse rapportage

305.607

Mee- en tegenvallers onderdeel 2e Tussentijdse rapportage

6.181.917

Budgettair neutraal met reserve mutaties

0

Budgettair neutraal saldo van baten en lasten

0

Budgettair neutraal programma en taakveld overstijgend

0

Budgettair neutraal stelpost prijsstijgingen

0

Doorschuiven activiteiten naar 2023

0

Totaal Mutaties 2e Turap

6.540.231

Voorlopig begrotingsresultaat 2022

3.886.655

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-10.058.863

Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2022

13.945.518

Bedragen x € 1

Mee- en tegenvallers 1e Turap en bijstelling bij de 2e Turap
Bij de 1e Tussentijdse rapportage worden mee- en tegenvallers gemeld, maar niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. De mee- en tegenvallers van de 1e Tussentijdse rapportage en de bijstellingen hierop uit de 2e Tussentijdse rapportage geven per saldo een voordeel van € 358.000.

Mee- en tegenvallers 2e Turap
Na de 1e Tussentijdse rapportage zijn er ook nieuwe mee- en tegenvallers ontstaan. Het totale effect van deze mee- en tegenvallers is € 6,2 miljoen voordelig. Met het vaststellen van de 2e Tussentijdse rapportage worden al deze mutaties verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee met € 6,5 miljoen positief bijgesteld tot een voordelig resultaat van afgerond € 3,9 miljoen.

Budgettair neutrale wijzigingen
De budgettair neutrale wijzigingen hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Doorschuiven activiteiten naar 2023
De activiteiten die doorschuiven naar volgend jaar hebben geen effect op het begrotingsresultaat omdat het gaat om incidentele budgetten gedekt uit de Algemene reserve vrij besteedbaar. Doordat zowel het budget als de onttrekking aan de reserve wordt gemuteerd heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23