Bestemmingsreserves

Reserve Langer zelfstandig wonen

Naam van de reserve

Langer zelfstandig wonen

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Sociaal domein / Samenkracht en Burgerparticipatie

Doel van de reserve

Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen.

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan

Omvang per 1-1-2022

€ 9,98 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Programma

Bestedingsplan 2022

Verwachte uitgaven 2022

Sociaal Domein

1.387

735

Collectieve woningaanpassing

900

500

(Innovatieve) woon-zorgvormen en flex woningen

337

97

Doorstroming naar passende woning

50

60

Inzet flatcoach

60

60

Uitbreiding noodwoningen

40

20

Totaal

1.387

735

Bedragen x € 1.000

Toelichting

Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 door de raad vastgesteld. De beoogde resultaten zijn:

  1. Collectieve aanpassing van woongebouwen: de subsidieregeling collectieve woningaanpassingen is als gevolg van onvoldoende capaciteit bij de gemeente vertraagd en treedt naar verwachting 1 oktober 2022 in werking. De hoogte van het subsidieplafond is hierdoor lager dan in het bestedingsplan initieel is opgenomen. De sociale verhuurders hebben reeds voorbereidingen getroffen voor de investeringsplannen om in het vierde kwartaal van 2022 een subsidieaanvraag te kunnen doen.
  2. (Innovatieve) Woonvormen en flex woningen: De kansen van mogelijke woningbouwlocaties zijn verkend en concrete stappen zijn gezet voor de vestiging van innovatieve woon-zorgvormen. De verdere uitvoering zal niet meer in 2022 plaatsvinden.
  3. Doorstroming naar passende woning: Eind 2021 hebben de woningcorporaties en de gemeente gezamenlijk een doorstroommakelaar aangesteld voor de doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad. In 2023 volgt uitbreiding van de taak doorstroommakelaar naar de particuliere woningvoorraad.
  4. Inzet van flatcoaches: de subsidie 2022 die woningcorporatie Vidomes namens alle deelnemende maatschappelijke partners heeft ingediend voor de continuering van de huidige flatcoach is verleend.  De uitbreiding met een nieuwe flatcoach op grond van het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen LV 2021 t/m 2030 komt in dienst bij WOEJ.
  5. Uitbreiding noodwoningen: In het vierde kwartaal van 2022 maakt de gemeente samen met de woningcorporaties afspraken over definiëring en beschikbaarheid van noodwoningen en spoedwoningen. In 2023 wordt verdere invulling gegeven aan de uitbreiding van de noodwoningen.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23