Beleidsspeerpunten

7. Volksgezondheid en milieu

7.4

Milieubeheer

tabele11

Speerpunt

Status

Lokale energiestrategie uitwerken

In de lokale energiestrategie wordt de wijkaanpak inclusief het participatietraject daarvoor uitgewerkt. Tevens wordt gekomen tot een wettelijk vereiste warmtetransitie-visie.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

De lokale energietransitie heeft tot doel te stoppen met het gebruik van aardgas. Daartoe zoekt de gemeente samen met stakeholders hoe we kunnen overstappen op schone energie. Op basis van de vastgestelde Lokale Energie Strategie, de Warmte transitievisie en het bestedingsplan bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie start de gemeente in 2022 in twee wijken met de wijkaanpak. Daarbij worden inwoners, corporaties, VVE's, Stedin, Dunea en alle andere denkbare stakeholders zoals Energy Common betrokken. Tevens zorgt de gemeente uit hoofde van zijn voorbeeldrol in 2022 voor een volgende stap in de verduurzaming van het eigen vastgoed door twee gebouwen te verduurzamen.

Stand van zaken:

In december 2021 zijn de Lokale Energietransitie (LES) en de vereiste Warmte Transitievisie (WTV) door de gemeenteraad goedgekeurd. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de uitvoering getroffen voor de wijkaanpak inclusief het participatietraject in de wijk De Heuvel en Amstelwijk. Het gemeentelijk pand aan de Groene zoom is inmiddels verduurzaamd en de verduurzaming van de gebouwen op de begraafplaats aan de Rodelaan is in offerte stadium.

tabele11

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23