Bestemmingsreserves

Reserve Duurzaamheid en energietransitie

Naam van de reserve

Duurzaamheid en energietransitie

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Programma duurzaamheid en energietransitie

Doel van de reserve

Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO 2 neutraal te zijn.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 46 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.

Omvang per 1-1-2022

€ 45,42 miljoen

Bijzonderheden

De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit in 2050.

Programma

Bestedingsplan 2022

Verwachte uitgaven 2022

Bestuur en ondersteuning

383

383

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

383

383

Onderwijs

433

0

Verduurzaming onderwijsvastgoed

433

0

VHROSV - Bouwen en wonen

1.320

1.320

Ondersteuning sportverenigingen

820

820

Bewonersinitiatieven

500

500

Totaal

2.136

1.703

Bedragen x € 1.000

Toelichting
In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie. Hiervan is € 580.000 uitgegeven tot en met 2021, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2022 € 45,4 miljoen bedraagt. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan is richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode.

De onderdelen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, Ondersteuning sportverenigingen en Bewonersinitiatieven lopen volgens schema. De uitvoering van het onderdeel Verduurzaming onderwijsvastgoed is vertraagd. Door middel van een aanvraag bij de gemeente kunnen de schoolbesturen een beroep doen op deze middelen. Echter worden de schoolbesturen in de voorbereiding geconfronteerd met prijsstijgingen, wat leidt tot vertraging in de besluitvorming en vervolgens vertraging in de aanvraag. Naar verwachting worden er in 2022 geen aanvragen meer ingediend die ten laste komen van de middelen voor dit jaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23