Beleidsspeerpunten

4. Onderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

tabele11

Speerpunt

Status

Onderwijshuisvesting

De gemeente geeft samen met de schoolbesturen uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 staan de volgende opleveringen gepland:

 • IKC Heeswijk : Q4 2022
 • Veurs Voorburg: Q2 2022

In 2022 wordt gewerkt aan de volgende nieuwbouw projecten:

 • St. Maartenscollege
 • De Vijverhof
 • Maria Bernadette

Het rapporteren over de voortgang van nieuwbouw projecten vindt periodiek plaats via het projectenboek.

Stand van zaken:

 • Veurs Voorburg: De oplevering heeft plaatsgevonden en de school gaat het nieuwe schooljaar starten in het nieuwe gebouw. Het project is binnen budget gebleven en het krediet wordt dit jaar afgesloten.
 • IKC Heeswijk: De realisatie verloopt volgens planning en binnen budget. Verwachte oplevering staat gepland voor december 2022. In gebruik name van het nieuwe gebouw is gepland voor na de kerstvakantie 2022.
 • IKC de Vijverhof: Het schoolbestuur laat naast het huidige Definitief Ontwerp ook een variant onderzoeken voor de (ver) nieuwbouw van de school waarbij de gymzaal verdiept aangelegd wordt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de zorgen vanuit de klankbordgroep. In oktober 2022 wordt duidelijk of deze variant zowel technisch als financieel haalbaar wordt geacht door zowel het schoolbestuur als de gemeente. Later dit jaar zal de klankbordgroep (en de buurt) door de gemeente en het schoolbestuur op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van het onderzoek. De variant met het breedst mogelijke draagvlak zal inclusief kredietaanvraag worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
 • Sint Maartenscollege: De massastudie wordt nu uitgevoerd en naar verwachting zal deze in het vierde kwartaal opgeleverd worden. Een massastudie is een studie waarbij gekeken wordt of het Programma van Eisen van de school haalbaar is en qua bouwvolume past. Verschillende vragen worden behandeld, waaronder: Waar wordt de school gebouwd? Waar is de tijdelijke huisvesting? Uit deze massastudie volgt een ruimtelijk en financieel overzicht alsmede een grove planning.
 • IKC Marie Bernadette: Het programma van Eisen van de school is gereed. In het vierde kwartaal zal nader gewerkt worden aan (ver) nieuwbouwplannen. Waarbij naast de school ook de tafeltennisvereniging een plek moet krijgen.
 • Dalton college: De opdracht voor een huisvestingsstudie zal in het vierde kwartaal gaan plaatsvinden, zodat er in 2023 gestart kan gaan worden met een Programma van Eisen vanuit de school.

tabele11

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

tabele11

Speerpunt

Status

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs

Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor verbeteren de kansen voor kinderen en jeugdigen op een goede toekomst en kunnen de kosten van overbruggingszorg worden teruggedrongen doordat er minder/kortere trajecten jeugdhulp in het onderwijs worden gerealiseerd.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In nauwe samenwerking met Den Haag, Rijswijk en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden de volgende pilots uitgevoerd:

 • Invoering Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA’s) op scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Een OJA betreft het integrale aanbod van hulp voor jeugdigen/leerlingen die een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning en jeugdhulp nodig hebben als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en om hun ontwikkelingsperspectief te kunnen bereiken.  
 • Terugdringen aantal thuiszitters door: verdere invoering Routeboek Verzuim en Thuiszitters op primair en voortgezet onderwijs en door het vergroten van de professionele ruimte van professionals betrokken bij multidisciplinair overleg in het voortgezet onderwijs.
 • Gerichte aanpak ongelijke kansen in het primair onderwijs.
 • Problematiek aansluiting kinder-dag-centra (KDC, opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking) en het passend onderwijs in beeld krijgen en aanpakken.

Hierdoor worden kortere/minder trajecten jeugdhulp in het onderwijs ingezet.

Stand van zaken:

 • Invoering Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA's): Op 1 april 2022 zijn de OJA's gestart op alle elf scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. In de opstartfase zijn scholen en gemeenten met elkaar in gesprek om goede ervaringen te delen en waar nodig de in de praktijk ontstane knelpunten op te lossen. Net voor de jaarwisseling vindt een tussenevaluatie plaats.
 • Het samenwerkingsprogramma passend onderwijs jeugdhulp met Rijswijk, Den Haag en beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs: De routeboeken verzuim en thuiszitters worden op steeds meer scholen ingevoerd. Een werkgroep is gestart om de problematiek aansluiting Kinderdienstencentrum (KDC) en onderwijs in kaart te brengen. De volgende stap is het screenen van de kinderen op het KDC waarvan onduidelijk is of zij de overstap naar het onderwijs kunnen maken op termijn of dat er gecombineerde voorzieningen gecreëerd moeten worden.
 • Gerichte aanpak ongelijke kansen, preventie en aansluiting jeugdhulp en onderwijs:

Er zijn jeugdconsulenten actief verbonden aan 8 basisscholen. Zij helpen mee bij sociaal complexe problematiek rondom leerlingen en hun gezin. Hierbij maken zij gebruik van de werkwijze integraal arrangeren: waarbij één gezamenlijk plan wordt gemaakt voor de leerling op het gebied van onderwijs én jeugdhulp. In juni zijn met de scholen en de betrokken jeugdconsulenten tussenevaluatie gesprekken gevoerd om waar nodig de pilot verder aan te scherpen en van elkaar te leren.

 • Preventie+: In het nieuwe vrij toegankelijke aanbod voert het schoolmaatschappelijk werk 10-15 gesprekken (i.p.v. regulier 5) met de jeugdige en zijn ouders/verzorgers waarbij problematiek integraal wordt opgepakt en inzet van geïndiceerde hulp niet nodig is. Laagdrempelige lichte jeugdhulp is snel beschikbaar voor jeugdige en ouders op een plek die voor hen vertrouwd is, op school of kinderopvang. Er zijn in totaal 66 casussen opgepakt. In zeker een derde van de cases is scheiding een onderdeel van de problematiek. De pilot is afgerond en gezien de goede resultaten op inhoud én op bespaarde kosten voor geïndiceerde jeugdhulp, wordt bezien of structureel middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.  

tabele11

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23