Bestemmingsreserves

Reserve Oekraïne

Naam van de reserve

Oekraïne

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Sociaal domein / Samenkracht en Burgerparticipatie

Doel van de reserve

Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de Oekraïne crisis

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 1,5 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan

Omvang per 1-1-2022

N.v.t. omdat de reserve pas na 1-1-2022 is gevormd.

Bijzonderheden

N.v.t.

Programma

Bestedingsplan 2022

Verwachte uitgaven 2022

Sociaal Domein

1.500

500

Opvang vluchteling uit Oekraïne

1.500

500

Totaal

1.500

500

Bedragen x € 1.000

 
Toelichting
De Oekraïne crisis als gevolg van de inval door Rusland heeft gevolgen voor gemeenten. Op de raadsvergadering van 10 mei is besloten (ibabs-nummer 2768) een bestemmingsreserve te vormen voor het organiseren en bieden van duurzame opvang, voorzieningen via het loket Oekraïne, onderwijs en kinderopvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve en beschikbaar gesteld om de benodigde maatregelen te nemen.

Na de vorming van de reserve Oekraïne crisis, heeft het Rijk aangegeven dat de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gemaximeerd vergoed worden. Op basis van het verwachte aantal te realiseren opvangplekken is een inschatting gemaakt van de gemeentelijke kosten en de vergoeding van het Rijk. De huidige inschatting is dat deze vergoeding de kosten per opvangplek per jaar dekt. Echter wordt deze vergoeding pas ontvangen zodra de opvangplekken gereed zijn. Omdat in de voorbereidingsfase al kosten gemaakt worden (zoals de huur van het pand), wordt verwacht dat er in 2022 maximaal € 0,5 miljoen eigen middelen benodigd zijn. De onttrekking aan de reserve Oekraïne crisis kan daardoor verlaagd worden van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23