Home

Bijlagen

Mee- en tegenvallers

De mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen worden in dit onderdeel van de rapportage toegelicht. Mee- en tegenvallers worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat de rest van het jaar waar mogelijk en indien nodig bijgestuurd wordt, zodat de afwijkingen alsnog binnen de kaders van de Programmabegroting 2022-2025 blijven.

De 1e Tussentijdse Rapportage 2022 is bedoeld om inzicht te krijgen in de financiële positie van het begrotingsjaar 2022, maar ook om vooruit te kijken naar komende jaren. De mee- en tegenvallers zijn daarmee input voor de Kaderbrief 2023. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter worden vanaf 2023 dan ook verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026.

De mee- en tegenvallers zijn per programma weergegeven.

0. Bestuur en Ondersteuning

Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning

Meevaller

Tegenvaller

1.

Decembercirculaire 2021

107.000

2.

Huisvesting gemeenteraad

50.000

3.

CAO ontwikkeling 2022

17.198

Totaal Bestuur en Ondersteuning

174.198

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Decembercirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).

2.

Huisvesting gemeenteraad

Op 8 oktober 2021 heeft de raad besloten om een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het vervolg haalbaarheidsonderzoek huisvesting gemeenteraad. Per abuis is er in dit voorstel geen dekking aangegeven waardoor er geen begrotingswijziging gemaakt kon worden. Hierdoor wordt het voorstel opgenomen in de 1e Tussentijdse rapportage waarbij het budget van € 50.000 ten laste van het exploitatieresultaat wordt gebracht.

3.

CAO ontwikkeling 2022

Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026.

1. Veiligheid

Onderwerpen Veiligheid

Meevaller

Tegenvaller

1.

Integraal Veiligheidsbeleid

75.000

Totaal Veiligheid

75.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Integraal Veiligheidsbeleid

Het veiligheidsbudget gaat grotendeels op aan participaties en deelnemingen, denk hierbij aan o.a. het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), Burgernet, en vaste activiteiten, zoals het donkere dagen offensief. Het budget biedt geen financiële ruimte om bij ordeverstoringen snelle interventies, zoals cameratoezicht, te plegen of in te spelen op actuele ontwikkelingen. De afgelopen jaren waren hierdoor overschrijdingen op het budget. Voor 2022 is het budget niet toereikend en wordt daarom met € 75.000 verhoogd.

2. Verkeer en Vervoer

Onderwerpen Verkeer en Vervoer

Meevaller

Tegenvaller

1.

Zwerfvuil opruimen

35.000

2.

Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

15.000

3.

Parkeerterrein Zeeheldenbuurt

15.000

Totaal Verkeer en Vervoer

65.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Zwerfvuil opruimen

Rondom het winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands is veel last van zwerfafval, met name in de weekenden. Voor het opruimen hiervan maken we extra kosten die niet begroot zijn.

2.

Verlengde Velostrada Kruispunt Appelgaarde-Hofzichtlaan

In 2022 wordt een voorlopig ontwerp opgesteld. Voor het laten opstellen hiervan en de inzet van een projectleider is voorbereidingsbudget nodig van € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit).

3.

Parkeerterrein Zeeheldenbuurt

Voordat voor dit project een concreet investeringsvoorstel kan worden opgesteld is een ontwerp noodzakelijk. De kosten hiervoor, inclusief inzet van een projectleider, bedragen € 15.000 (zie voor nadere toelichting op dit project Hoofstuk Bestemmingsreserves, Reserve Mobiliteit).

4. Onderwijs

Onderwerpen Onderwijs

Meevaller

Tegenvaller

1.

Brandverzekering onderwijshuisvesting

116.000

Totaal Onderwijs

116.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Brandverzekering onderwijshuisvesting

De kosten voor de brandverzekering zijn door het beperkte aanbod, aangepaste voorwaarden en een groter risico voor de verzekeringsmaatschappijen sterk gestegen. In 2021 is de taxatie van de herbouwwaarde van het vastgoed afgerond. De waarde is toegenomen door de prijsstijgingen in de bouwsector en de funderingen zijn toegevoegd.

5. Sport, cultuur en recreatie

Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie

Meevaller

Tegenvaller

1.

Subsidietafels

8.693

2.

Afhandeling stormschade

115.000

3.

Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust

66.500

4.

Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022

100.000

Totaal Sport, cultuur en recreatie

290.193

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Subsidietafels

Zoals in Raadsbrief 2253 Addenda uitvoeringsplannen subsidietafels 2022 benoemd, zijn de activiteiten op de subsidietafels van 2021 vanwege corona een jaar bevroren. Deze bevriezing heeft als gevolg dat alle activiteiten die in 2021 uitgevoerd werden, ook in 2022 uitgevoerd kunnen worden. In de begroting zitten echter incidentele budgetten voor incidentele onderwerpen op de subsidietafels, die alleen beschikbaar waren in 2021. Om het mogelijk te maken dat dezelfde activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden, wordt de begroting van de subsidietafels in 2022 incidenteel verhoogd met € 77.000. Deze verhoging is verspreid over programma 5 en 6 terug te zien.

2.

Afhandeling stormschade

In februari 2022 zijn verschillende stormen over Nederland getrokken. Deze heeft in heel Nederland en dus ook in Leidschendam-Voorburg veel schade veroorzaakt in de vorm van omgewaaide bomen. De verwachting is dat de opruimkosten hiervoor € 100.000 bedraagt. Er worden ongeveer 50 bomen teruggeplant met een gemiddelde plantprijs van € 300. In totaal zijn er € 115.000 aan extra lasten door deze storm.

3.

Herstel en restauratie Tuinmuur Park Vreugd & Rust

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het project Park Vreugd & Rust. Op dit moment is de 3e fase van het project aangebroken. Een onderdeel van deze fase is de restauratie en herstel van de tuinmuur in het park, met de status Rijksmonument. De muur is in zeer slechte staat en levert gevaar op door losse stenen/delen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. De Provincie heeft een cofinanciering van € 53.708 toegezegd voor dit project. De tuinmuur in Park Vreugd & Rust herstellen kost € 120.000, er is een cofinanciering nodig van het resterende bedrag ad € 66.292. Er zijn geen eigen budgetten voorhanden om in dit bedrag te voorzien. Geen middelen vrijmaken betekent dat de gemeente geen gebruik kan maken van de subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland en op een later moment, in het kader van haar zorgplicht voor het erfgoed, het volledige bedrag en mogelijk meer moet uitgeven.

4.

Uitvoeringsbudget Groen-Blauwe projecten 2022

Voor de realisatie van Groen-Blauwe projecten ten behoeve van het versterken van een groene leefbare woongemeente (o.a. themaprioriteit van de coalitievorming 2022) is er een startbudget noodzakelijk. Er is sprake van urgentie om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te faciliteren en om tijdig in te zetten op de verwerving van subsidies (de ‘’verdubbelaar’’). Voor de langere termijn financiering zal via het reguliere P&C-proces een meer gespecificeerd dekkingsvoorstel voor het Meerjarenprogramma worden voorgelegd. Het benodigde startbudget bedraagt € 100.000 om in 2022 nieuwe uitvoeringsprojecten te kunnen voorbereiden, subsidieaanvragen in te kunnen dienen en meekoppelkansen te pakken. De motivatie voor de hoogte van dit bedrag is, dat het vorige programma dat liep vanaf 2016 een jaarlijkse bijdrage had van € 75.000* gedurende 4 jaar. Door de inflatie en de sterk gestegen bouwkosten wordt een opwaardering met € 25.000 voorgesteld. * De € 75.000 per jaar, gedurende 4 jaar was gebaseerd op € 1 per inwoner; een afspraak tussen de gemeenten van de Regio Haaglanden bij de oprichting van het Groenfonds Haaglanden. Bij de opheffing van Regio Haaglanden is dit doorvertaald naar het Regiopark Duin, Horst & Weide.

6. Sociaal domein

Onderwerpen Sociaal domein

Meevaller

Tegenvaller

1.

Decembercirculaire 2021

322.000

2.

Wmo

500.000

3.

Subsidietafels

68.584

4.

Collectief vervoer

45.000

5.

Openbaar vervoer AOW-gerechtigden

70.000

6.

Jaarplan Werk en Inkomen

34.220

7.

REACT-EU

140.000

8.

Veilig Thuis 2021

33.000

Totaal Sociaal domein

710.000

502.804

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Decembercirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).

2.

Wmo

Op basis van de afvlakkende stijging die sinds eind 2021 zichtbaar, is kunnen de te verwachte kosten voor Wmo Begeleiding structureel verlaagd worden. Het voordeel uit de jaarrekening 2021 wordt hiermee in de raming 2022 verwerkt. Daarnaast wordt er een afname van het aantal cliënten gezien, wat leidt tot een daling van de te ontvangen eigen bijdrage.

3.

Subsidietafels

Zoals in Raadsbrief 2253 Addenda uitvoeringsplannen subsidietafels 2022 benoemd, zijn de activiteiten op de subsidietafels van 2021 vanwege corona een jaar bevroren. Deze bevriezing heeft als gevolg dat alle activiteiten die in 2021 uitgevoerd werden, ook in 2022 uitgevoerd kunnen worden. In de begroting zitten echter incidentele budgetten voor incidentele onderwerpen op de subsidietafels, die alleen beschikbaar waren in 2021. Om het mogelijk te maken dat dezelfde activiteiten in 2022 uitgevoerd kunnen worden, wordt de begroting van de subsidietafels in 2022 incidenteel verhoogd met € 77.000. Deze verhoging is verspreid over programma 5 en 6 terug te zien.

4.

Collectief vervoer

De Brede DoelUitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg worden deze taken uitgevoerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). In de begroting van de MRDH 2022 wordt aangegeven dat de BDU bijdrage vanaf 2021 over een periode van 4 jaar afgebouwd wordt naar een constant niveau.

5.

Openbaar vervoer AOW-gerechtigden

Inwoners die AOW-gerechtigd zijn en een Ooievaarspas in bezit hebben, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te reizen met het openbaar vervoer. In de afgelopen jaren is hier in mindere mate gebruik van gemaakt als gevolg van de coronacrisis. Deze trend lijkt zich door te zetten, waardoor de verwachting is dat er circa € 70.000 minder besteed zal worden aan deze voorziening.

6.

Jaarplan Werk en Inkomen

Het jaarplan 2022 bevat de activiteiten op het gebied van Werk en Inkomen die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose brengt dit over 2022 een nadeel met zich mee van € 34.000. Bij de jaarrekening wordt een afrekening opgesteld op basis van de definitieve cijfers.

7.

REACT-EU

De ‘Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa’ (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de coronacrisis. De gemeente zet hierop in met als doel het versterken van de arbeidsmarktkansen voor kwetsbare personen op de (regionale) arbeidsmarkt. De kosten van deze activiteiten (re-integratie, scholing, loonkostensubsidies en begeleiding) worden gesubsidieerd vanuit dit programma. Voor 2021 levert dit naar verwachting een voordeel op van € 140.000.

8.

Veilig Thuis 2021

De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor Veilig Thuis gaat het om een bedrag van € 33.000.

7. Volksgezondheid en milieu

Onderwerpen Volksgezondheid en milieu

Meevaller

Tegenvaller

1.

GGD 2021

18.000

Totaal Volksgezondheid en milieu

18.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

GGD 2021

De definitieve afrekening van de GGD-VT is minder voordelig dan op basis van de voorlopige afrekening 2021 werd verwacht. Voor de GGD gaat het om een bedrag van € 18.000.

Algemene dekkingsmiddelen

Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen

Meevaller

Tegenvaller

1.

Decembercirculaire 2021

716.000

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

716.000

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Decembercirculaire 2021

De inkomsten uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn op basis van de decembercirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten hiervan op het begrotingssaldo zijn in beeld gebracht en eerder aan de raad gecommuniceerd (raadsbrief met ibabs-nummer 2670).

Overhead

Onderwerpen Overhead

Meevaller

Tegenvaller

1.

Accountantskosten

20.000

2.

Financieel systeem

72.500

3.

Recruitment

60.000

4.

Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer

17.000

5.

CAO ontwikkeling 2022

162.402

6.

Aansprakelijkheidsverzekering

80.000

7.

Audits

45.000

Totaal Overhead

162.402

294.500

Bedragen x € 1

Toelichting:

1.

Accountantskosten

Hoewel de extra inzet nog niet goed te voorspellen is, is het te verwachten dat de voorliggende wetswijziging rondom rechtmatigheidsverantwoording extra kosten met zich meebrengt. Hoewel de eigenlijke controle 2022 pas plaats zal vinden in 2023, is de verwachting dat juist in de voorbereidende werkzaamheden en afstemming meerwerk zal zitten.  Er wordt rekening gehouden met een bedrag van circa € 20.000 in 2022 aan extra werkzaamheden accountant.

2.

Financieel systeem

Het huidige financiële systeem wordt door de leverancier vanaf 2024 niet meer ondersteund. Voordat een nieuw financieel systeem kan worden geïntroduceerd moet er eerst een marktonderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden en moet in kaart worden gebracht wat de wensen van de gemeentelijke organisatie zijn. Vervolgens kan het nieuwe financiële systeem worden geïmplementeerd. Om het onderzoek uit te voeren, de wensen in kaart te brengen en het nieuwe systeem in te richten worden kosten verwacht in 2022.

3.

Recruitment

Het aantal in te vullen vacatures neemt explosief toe. Het aantal moeilijk vervulbare functies (op enkele cruciale plekken in de organisatie) groeit en vormt daarmee een mogelijk risico in de continuïteit van onze werkzaamheden / dienstverlening. Een eigen recruiter kan, gekoppeld aan de arbeidsmarktcommunicatiecampagne, invulling geven aan specifieke zoekopdrachten om goede mensen te werven. Het werven van potentiële kandidaten via o.a. LinkedIn is inmiddels gemeengoed en daarom voor LV relevant om navolging te geven.

4.

Autohefbrug werkplaats Stadsbeheer

De hydraulische autohefbrug in de werkplaats is technisch en economisch afgeschreven en voldoet niet meer aan de eisen waaraan een hefbrug dient te voldoen. Dit kan lijden tot gevaarlijke situaties en dient daarom vervangen te worden. Bij de vervanging zal tevens worden gekeken naar een hefbrug die verplaatst en geplaatst kan worden in de nieuwe werkplaats bij verhuizing naar de Veurse Achterweg. Kosten voor de aanschaf en plaatsing zijn ongeveer € 17.000.

5.

CAO ontwikkeling 2022

Op basis van het recente CAO-akkoord gemeenten worden de salarissen organisatiebreed aangepast. De structurele verwerking van het CAO-akkoord gemeenten vindt plaats in de programmabegroting 2023-2026.

6.

Aansprakelijkheidsverzekering

Aanpassing van het budget voor de aansprakelijkheidsverzekering is nodig door herwaardering van de premie door de verzekeraar. De herwaardering wordt veroorzaakt door een andere risico-inschatting van de verzekeraar en aanpassing naar een marktconform tarief.

7.

Audits

De gemeente dient dit jaar een interne en een externe audit uit te voeren in welke mate we voldoen aan de Wet Politie Gegevens. Hier is echter geen budget voor gereserveerd. De kosten zijn circa € 10.000. Daarnaast, als onderdeel van de verbetering van de Verbijzonderde Interne Controle en de algehele beheersing in de organisatie, dienen de IT-systemen geaudit te worden op toegang en gebruikersrechten. Gekozen wordt voor een externe audit omdat intern de kennis hiervoor niet in huis is. De audit wordt met IT gezamenlijk opgepakt. De kosten zijn circa € 35.000. In totaal wordt er € 45.000 aangevraagd voor de audits.

Samenvatting mee- en tegenvallers

Het saldo van de mee- en tegenvallers komt uit op € 52.707 voordeel. De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting is in de onderstaande tabel opgenomen.

Programma

Meevaller

Tegenvaller

Saldo

Bestuur en Ondersteuning

174.198

-174.198

Veiligheid

75.000

-75.000

Verkeer en Vervoer

65.000

-65.000

Onderwijs

116.000

-116.000

Sport, cultuur en recreatie

290.193

-290.193

Sociaal domein

710.000

502.804

207.196

Volksgezondheid en milieu

18.000

-18.000

Algemene Dekkingsmiddelen

716.000

716.000

Overhead

162.402

294.500

-132.098

Totaal

1.588.402

1.535.695

52.707

Bedragen x € 1

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23