Beleidsspeerpunten

2. Verkeer en Vervoer

2.1

Verkeer en Vervoer

tabele11

Speerpunt

Status

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 vindt monitoring van de verkeersstromen plaats. De haalbaarheid van een tramhalte bij Overgoo wordt nader in beeld gebracht.

Stand van zaken:

Voor de monitoring van de verkeersstromen wordt continu gemeten op de Wijkerbrug en Sluisbrug en de data wordt iedere drie maanden gepubliceerd. Eind 2021 vond een nulmeting plaats om de effecten van de DRIPs (Dynamische Route-informatiepaneel) in de loop van 2022 te kunnen bepalen. De nameting vindt plaats in het vierde kwartaal van 2022. Voor de status van de haalbaarheid van de tramhalte Overgoo wordt verwezen naar het speerpunt “Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid”.

tabele11

2.1

Verkeer en Vervoer

tabele11

Speerpunt

Status

Project Bereikbaar Stompwijk

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

Aanbesteding en realisatie van de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven).

Stand van zaken:

De Veenpoldersweg is conform de bijgestelde projectplanning op 22 juni 2022 opgeleverd en open gesteld voor het verkeer. Voor wat betreft het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat geldt dat het Voorlopig Ontwerp door de raad is vastgesteld op 5 juli 2022. De 2e helft van 2022 worden voorbereidende werkzaamheden gericht om vanaf 2023 de boven- en ondergrondse werkzaamheden ten uitvoering te brengen. Verwacht wordt dat eind 2022 hiervoor een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen is opgesteld.

tabele11

2.1

Verkeer en Vervoer

tabele11

Speerpunt

Status

Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14

De gemeente zet samen met partners als rijk, regio, Unibail Rodamco Westfield en de hulpdiensten in op het verbeteren van de doorstroming rondom en bereikbaarheid van de Mall. Gemeente en Rijk willen samen de doorstroming op de kruisingen N14, Heuvelweg en Noordsingel verbeteren.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 wordt de verkeerssituatie rond de Mall actief gemonitord. Waar nodig worden maatregelen genomen. Acties voor het project A4 Haaglanden N14 zijn nog niet bekend omdat het nog onduidelijk wat de precieze gevolgen van de stikstofproblematiek zijn.

Stand van zaken:

De gemeente zet samen met partners als Rijk (RWS), regio (MRDH en Zuid Holland Bereikbaar), Unibail Rodamco Westfield (URW) en de hulpdiensten in op het verbeteren van de doorstroming rondom en de bereikbaarheid van de Mall.
•   Gemeente en Rijk willen samen de doorstroming op de N14, de kruisingen met de N14 en de Noordsingel en Heuvelweg verbeteren.
•   Gemeente, regio en URW werken samen aan het verbeteren van andere manieren van vervoer en het stimuleren van bezoekers om daar gebruik van te maken.
•   Om de parkeeroverlast in de wijken te beperken werkt de gemeente samen met een klankbordgroep van bewoners aan structurele oplossingen.

tabele11

2.1

Verkeer en Vervoer

tabele11

Speerpunt

Status

Verbeteren regionale fietsroutes

Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag. Doel is het bevorderen van het fietsgebruik als duurzame vervoerwijze.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

Voor de Velostrada wordt in 2022, na bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp, samen met gemeente Den Haag gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan wordt voorbereid en de uitvoering start eveneens in 2022. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in 2022 in regionaal verband gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp.

Stand van zaken:

De inpassing van de Velostrada (gedeelte Binckhorst tot station Laan van NOI) is, met name op Haags grondgebied, ruimtelijk en technisch complex. Daarom heeft het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor dit tracé meer tijd in beslag genomen. Oplevering van het VO was gepland in de zomer, maar wordt nu vierde kwartaal van 2022. Vervolgens zal het VO worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO).
De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan is uitgesteld. De voorbereiding is in 2022 opnieuw opgestart met als doel om over enkele jaren dit project uit te voeren, gecombineerd met werkzaamheden in verband met de komst van nieuw materieel op tramlijn 6. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in regionaal verband gewerkt aan een schetsontwerp en samenwerkingsovereenkomst. Vanwege de complexiteit bij de Nieuwe Tolbrug vergt dit meer tijd dan eerder gedacht. Vaststelling van het schetsontwerp en de samenwerkingsovereenkomst zijn voorzien eind 2022 of begin 2023.

tabele11

2.1

Verkeer en Vervoer

tabele11

Speerpunt

Status

Herprofilering Veursestraatweg

Aanpassen functie en uitstraling Veursestraatweg vanaf kruising Noordsingel tot gemeentegrens als integraal onderdeel van de ontwikkeling van Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1) Uitvoeren verkeerskundig onderzoek
2) Opstellen participatieplan
3) Maken voorlopig ontwerp in een participatieproces                                

Vanaf 2023 volgen de onderstaande activiteiten:
1) Uitwerken definitief ontwerp
2) Technische uitwerking ontwerp
3) Aanbesteding
4) Uitvoering

De exacte planning is nog niet bekend.

Stand van zaken:

In juli 2022 is een externe projectleider gestart. Een deel van de in 2022 geplande acties schuiven door naar 2023. Dit jaar wordt een integraal Plan van Aanpak en een participatieplan opgesteld en wordt een bureau geselecteerd voor het verkeerskundig- en milieuonderzoek. De overige werkzaamheden, waaronder het opstellen van een Voorlopig Ontwerp vinden in 2023 en de jaren erna plaats. Uitvoering is in 2025 voorzien.

tabele11

2.1

Verkeer en Vervoer

tabele11

Speerpunt

Status

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

Met de aanleg van de parkeerplaatsen verbeteren we de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid en verlichten we de parkeerdruk voor de Zeeheldenbuurt. De parkeerplaatsen liggen op loopafstand van RandstadRail halte én vlak bij de aansluiting op de A4. Om het gebruik voor de Zeeheldenbuurt te vergroten, is het wenselijk een directe loopbrug te plaatsen. Overdag kunnen zij gebruikt worden als carpoolplaats en P+R locatie voor de RandstadRail halte.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1) Realiseren parkeerplaatsen en onderzoeken mogelijkheid plaatsen van deelfietsen, deelscooters en/of deelauto's.
2) Voor een betere bereikbaarheid vanuit de Zeeheldenwijk moet een loopbrug tussen de Broekweg en het te realiseren parkeerterrein worden aangelegd.

Stand van zaken:

Het project is nog niet gestart vanwege capaciteitsproblemen en prioriteren van andere projecten.

tabele11

2.1

Verkeer en Vervoer

tabele11

Speerpunt

Status

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

De afgelopen twee jaar is de gemeente intensief met vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners in gesprek over de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelcentrum Julianabaan. Doel is door een fysieke transformatie een toekomstig bestendig winkelcentrum te realiseren.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
1) Uitwerken voorlopig ontwerp inclusief participatie
2) Technische uitwerking ontwerp.

Vanaf 2023 volgt de aanbesteding en uitvoering.
De exacte planning is nog niet bekend.

Stand van zaken:

Bij besluit van februari 2022 heeft de raad besloten om voor het woon-, werk- en winkelgebied een gebiedsvisie op te stellen. De gebiedsvisie richt zich onder meer op het herschikken van de verkeersstromen, de herinrichting en het vergroenen van de openbare ruimte, het realiseren van andere parkeeroplossingen en het – zo mogelijk - toevoegen van functies zoals wonen en een cultuurgebouw met in ieder geval een bibliotheek en theater. Hiermee is de opdracht verruimd en in de plaats gekomen van de oorspronkelijke plannen om uitsluitend de openbare ruimten te herinrichten.

tabele11

2.2

Parkeren

tabele11

Speerpunt

Status

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is.
De op basis van gesprekken met bewoners en ondernemers vastgestelde maatregelen worden verder uitgevoerd.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

Afhankelijk van de te doorlopen procedures wordt naar verwachting de uitbreiding van de blauwe zone in 2022 geïmplementeerd.
Sensoren zijn aanbesteed en worden in het voorjaar van 2022 geplaatst.
De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Leytse Hof. Het bouwplan wordt door de ontwikkelaar uitgewerkt en de omgevingsvergunning wordt in procedure gebracht.

Stand van zaken:

De juridische procedures voor uitbreiding van de blauwe zone zijn afgerond. De blauwe lijnen worden aangebracht en de zone treedt in werking zodra de digitale ontheffingen gereed zijn.
De sensoren zijn geplaatst. Er wordt gewerkt aan de digitale infrastructuur. Oplevering van het systeem is voorzien in oktober.
De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen. Het bouwplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.

tabele11

2.5

Openbaar vervoer

tabele11

Speerpunt

Status

Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid

Inzet van de gemeente is de bereikbaarheid van Leidschendam Zuid per openbaar vervoer te verbeteren. Een eerste studie laat zien dat een nieuwe tramhalte aan de Overgoo qua vervoerswaarde kan worden aangelegd.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

De halte Overgoo inpassen in de gebiedsontwikkelingsplannen van Overgoo en de financiële haalbaarheid onderzoeken.

Stand van zaken:

Het onderzoek vergt meer tijd omdat er nogmaals naar de vervoerswaarde wordt gekeken als gevolg van de huidige ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer (OV) in relatie tot de effecten van Corona op het gebruik van OV. Daarnaast wordt er naar andere ruimtelijke oplossingen gekeken. Naar verwachting zijn de uitkomsten in het vierde kwartaal van 2022 bekend, waarna deze teruggekoppeld worden aan de raad.

tabele11

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23