Beleidsspeerpunten

6. Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

tabele11

Speerpunt

Status

Sociaal Kompas

In het Sociaal Kompas staat hoe de gemeente zorgt voor effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Het geeft richting voor beleid en uitvoering, met oog voor de onderlinge samenhang, zodat ontwikkelingen en initiatieven elkaar kunnen versterken.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 wordt de verdere aanscherping van het Sociaal Kompas geïmplementeerd op een aantal beleidsterreinen. Gestart wordt met het beleidsterrein jeugd.

Stand van zaken:

Op dit moment wordt gewerkt aan de lokale uitwerking van de regionale visie op jeugd, waarin de focus van curatief naar preventief gaat en van afhankelijk naar onafhankelijk. Het Sociaal Kompas geeft richting aan deze uitwerking.  Het resultaat van het Sociaal Kompas wordt zichtbaar in het nieuwe of herziene beleid.

tabele11

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

tabele11

Speerpunt

Status

Leidschendam Noord

In het programma Sterk voor Noord werken inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en politie samen aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners in Leidschendam-Noord.
Samen zorgen we ervoor dat de achterstanden in Leidschendam-Noord op het gebied van onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen worden ingelopen, en in een periode van 20 jaar stijgen richting het gemiddelde niveau van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

Het behalen van deze ambitie vereist een langdurige en integrale samenwerking. Om inzichtelijk te maken wat de huidige en de gewenste situatie in de wijken is, zijn concrete opgaven geformuleerd. De drie opgaven zijn uitgesplitst naar de thema’s jeugd & school, financiële zelfredzaamheid en de (fysieke) leefomgeving. De voornaamste focus ligt op de inwoners uit De Heuvel Noord en Prinsenhof hoogbouw, omdat de achterstanden dit rechtvaardigen. Na vaststelling van het programmaplan in Q4 2021 kan gestart worden met de uitvoeringsplannen voor 2022.

Voorjaar 2022: met partners en inwoners opstellen van nieuwe uitvoeringsplannen op de drie belangrijkste thema’s.

Stand van zaken:

De uitvoeringsplannen voor 2023 en verder zijn opgesteld en komen in kwartaal drie in het besluitvormingsproces van college en raad. De voorgenomen activiteiten voor 2022 zijn opgepakt en worden uitgevoerd. De afvalproblematiek wordt verminderd, de participatieconsulenten die vanaf augustus 2022 operationeel worden zijn aangesteld, het project kansrijke start is verder ingevuld en uitgerold en het project kinderen op gezond gewicht loopt en de eerste kinderen zijn in begeleiding.

tabele11

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

tabele11

Speerpunt

Status

Langer Zelfstandig Wonen

Om inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld middels de Bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen. De inzet van de bestemmingsreserve is vastgelegd in het bestedingsplan langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het bestedingsplan langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030. Hieronder vallen onder andere de blijverslening, collectieve woningaanpassing, woonzorgconcepten, flatcoach, doorstroommakelaar en noodwoningen.

Stand van zaken:

 • De subsidieregeling collectieve woningaanpassing is als gevolg van onvoldoende capaciteit bij de gemeente vertraagd en levert hierdoor knelpunten in de uitvoering. De regeling zal naar verwachting per 1 oktober 2022 in werking treden in plaats van het eerste kwartaal 2022. De sociale verhuurders hebben reeds voorbereidingen getroffen voor de investeringsplannen om in het vierde kwartaal een subsidieaanvraag te kunnen doen.
 • De inzet van de overige geplande bestedingen van de Bestemmingsreserve in 2022 verloopt voorspoedig. Binnen de bestaande woningbouwplannen zijn de kansen verkend en concrete stappen gezet voor de vestiging van innovatieve woonzorgvormen.
 • Eind 2021 hebben de woningcorporaties en gemeente gezamenlijk een doorstroommakelaar aangesteld voor de doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad. In 2023 volgt uitbreiding van de taak doorstroommakelaar naar de particuliere woningvoorraad. De continuering van de flatcoach in 2022 is gerealiseerd, de uitbreiding is in volle gang.
 • Twee woningcorporaties zijn bereid gevonden om twee spoedwoningen ter beschikking te stellen zonder inzet van de bestemmingsreserve. In het vierde kwartaal maakt de gemeente samen met de woningcorporaties afspraken over definiëring en beschikbaarheid van noodwoningen en spoedwoningen.

tabele11

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

tabele11

Speerpunt

Status

Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Hieronder vallen zowel statushouders als gezinsmigranten die onder de nieuwe Wet inburgering inburgeringsplichtig gesteld worden. De gemeente wordt daarbij verantwoordelijk voor de begeleiding van het inburgeringsproces, zodat inburgeraars zo snel mogelijk participeren, het liefst via betaald werk. De omvang van de doelgroep is nog niet inzichtelijk, omdat de taakstelling t.a.v. te huisvesten statushouders nog onbekend is. Deze wordt ieder jaar in oktober bekend gemaakt. Ook is de termijn waarbinnen voor deze statushouders huisvesting wordt gevonden onzeker. Daarnaast kan ook het aantal gezinsmigranten per jaar fluctueren. Het jaar 2022 wordt daarom gebruikt om inzicht te krijgen in de omvang van de doelgroep en in de werking van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voor alle inburgeringsplichtigen wordt door de gemeente binnen tien weken een brede intake uitgevoerd en een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld, waarna de inburgeraar start met een leerroute (gericht op taal op B1-niveau, onderwijs of het vergroten van de zelfredzaamheid). Inburgeraars worden gestimuleerd het voor hen hoogst haalbare taalniveau te bereiken; bij jongeren wordt met name ingezet op het volgen van onderwijs. Binnen de uitvoering van het inburgeringsstelsel wordt met diverse maatschappelijke partners samengewerkt.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

Per 1 januari 2022 geeft de gemeente uitvoering aan de Wet inburgering 2021 en het lokale beleid. Daarbij worden inburgeraars gestimuleerd om zo snel mogelijk te participeren (bij voorkeur via betaald werk) en om het voor hen hoogst haalbare taalniveau te behalen.

Stand van zaken:

De wet inburgering is sinds 1 januari 2022 van kracht. Langzamerhand stromen de eerste statushouders en gezinsmigranten binnen die onder de nieuwe wet vallen. Zij worden volgens het nieuwe stelsel en de nieuwe wet begeleid. Hiermee voert de gemeente haar wettelijke taak uit en worden de eerste ervaringen met het nieuwe stelsel en systeem opgedaan. Deze ervaringen richten zich onder andere op het uitvoeren van de brede intake en het inzetten van maatwerktrajecten waarmee leerroutes gestart kunnen worden. Onderdeel hiervan is ook de combinatie en de verbinding tussen inburgering en participatie.

tabele11

6.72

Maatwerk dienstverlening 18-

tabele11

Speerpunt

Status

Regiovisie Jeugdhulp

De verdere transformatie van de jeugdhulp is het doel van de regiovisie. Deze transformatie behelst met name een verschuiving jeugdzorg van zware naar lichte zorgvormen, de-medicalisering en normalisering. De regiovisie biedt ruimte voor een lokale uitwerking. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg betekent dit dat het lokale jeugdbeleid in 2022 geactualiseerd wordt.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

 • In 2022 wordt samen met de jeugdhulpaanbieders gewerkt aan een effectievere en efficiëntere inzet van jeugdhulp.
 • Duidelijke afbakening in ons lokaal jeugdbeleid van de jeugdwet door o.a. de grenzen en ruimte worden verkend in andere domeinen en wetten, zoals bijvoorbeeld bij de WLZ en passend onderwijs.
 • Verbeteren afstemming passend onderwijs en jeugdhulp (afwegingskader en werkwijze).
 • Voortzetten van de POH-J bij de huisartsen, in de doorontwikkeling zal aandacht zijn voor de aansluiting met het lokale team en partners in het voorliggend veld. Op dit moment is er in 20  van de 25 huisartspraktijken een POH aanwezig. De ambitie is dat in 2022 bij alle huisartsen een  POH-J aanwezig is.
 • Het Rijk heeft bij het verstrekken van de extra middelen verschillende besparingsmogelijkheden gepresenteerd. Deze besparingsmogelijkheden worden lokaal in het jeugdbeleid verder uitgewerkt.

Stand van zaken:

Begin 2022 hebben gemeenten de hervormingsagenda opgeschort als gevolg van de bezuiniging die het Rijk voor Jeugdzorg had opgenomen in afwijking op advies van de arbitragecommissie ten aanzien van de financiën jeugdzorg. Dit knelpunt is inmiddels opgelost. Daarnaast hebben de ontwikkelingen rond jeugdzorg plus en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne capaciteit gevraagd waardoor de voortgang achter blijft bij de oorspronkelijke planning. De lokale uitwerking van de regiovisie in het lokale jeugdbeleid wordt per thema gefaseerd gerealiseerd en dat proces zal doorlopen in 2023. Door middel van een gefaseerde aanpak kan ook beter worden geanticipeerd op landelijke en regionale ontwikkelingen rond jeugdhulp.

tabele11

6.72

Maatwerk dienstverlening 18-

tabele11

Speerpunt

Status

Minder kinderen groeien op in armoede

Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gedaald van 13,5% in 2016 naar minder dan 10% in 2022 (bron: Minimabeleid 2019-2022. p. 12)

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

Het minimabeleid met de diverse regelingen voor kinderen wordt uitgevoerd waarbij kinderen die opgroeien in een minimagezin worden ondersteund. Het communicatiemateriaal van de minimaregelingen is herzien en wordt verspreid.

Stand van zaken:

De gemeente biedt het Kindpakket aan, waaronder de computer en tabletregeling, de schoolspullenpas en een tegemoetkoming voor school, culturele en sportkosten vallen. Daarnaast werkt de gemeente samen met Stichting Leergeld en Stichting Sint voor Ieder1. Zo wordt ervoor gezorgd dat kinderen die opgroeien in armoede, goed mee kunnen doen aan de maatschappij. Ook wordt het armoedeonderzoek Leidschendam-Voorburg over de armoedecijfers 2021 aankomende maand uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek zullen het bereik en de effectiviteit van de armoederegelingen voor zowel kinderen als volwassenen bevatten, net als de effectiviteit van de ingezette acties waaronder de verspreiding van nieuw communicatiemateriaal.

tabele11

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

tabele11

Speerpunt

Status

Decentralisatie Beschermd Wonen

Vanaf 1-1-2023 heeft de gemeente de (financiële) verantwoordelijkheid voor nieuwe Beschermd Wonen cliënten. De voorbereidingen hiervoor vinden in 2022 plaats.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

In het najaar van 2021 wordt de regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld.
In 2022 worden de kaders daaruit uitgewerkt en vastgesteld in formele samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in de H5.
Er wordt een start gemaakt met de intensiever samenwerking op uitvoering tussen het lokale Wmo-loket en de regionale uitvoering door de gemeente Den Haag.

Stand van zaken:

In februari 2022 is de door-decentralisatie beschermd wonen opnieuw uitgesteld naar 1-1-2024. In 2023 worden op basis van de in 2021 vastgestelde Regiovisie 'Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang' keuzes uitgewerkt en geïmplementeerd met betrekking tot de overheveling van de verantwoordelijkheid en bijbehorend budget voor Beschermd Wonen van centrumgemeente Den Haag naar onze gemeente. Dit zodat de gemeenten voorbereid zijn op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden per 2024. Met betrekking tot de inbedding van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen per 1-1-2024 en de afgesproken regionale financiële solidariteit wordt in 2023 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

tabele11

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

tabele11

Speerpunt

Status

Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen

Landelijk is de ambitie uitgesproken om toe te werken naar regionale veiligheidsteams (waarin Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen worden samengebracht), in deze ambitie is een spilfunctie toegewezen aan de lokale teams, bijvoorbeeld in een regierol van nul tot honderd. Deze ontwikkeling en andere ontwikkelingen in de veiligheidsketen vragen om een andere/bredere rol van het lokale team. Om zo uiteindelijk als volwaardig partner te kunnen functioneren binnen deze keten met als doel het creëren van duurzame veiligheid in de huishoudens.

tableCell11
Acties o.b.v. begroting 2022:

 • Implementatie Beter Samenspel
 • Hervorming JB keten (herziening caseloadnorm, sturen op actueel zicht op wachtlijsten, inzet Expertiseteam Complexe Zorg)

Stand van zaken:

De projectleider is gestart met de implementatie van het regie- en verbeterplan vanuit het kwaliteitskader. Om aan te kunnen sluiten bij de landelijke ambitie, waarin het werken met veiligheidsteams wordt beoogd, zijn er in het lokale team aanpassingen nodig. In 2022 wordt de regierol van de gemeente in het jeugdteam verder uitgewerkt, zodat hier begin 2023 mee gestart kan worden. Daarnaast is er lokaal en regionaal veel aandacht voor de samenwerking met de Gecertificeerde instellingen. Lokaal wordt er met hen gekeken naar oplossingen in complexe casuïstiek en wordt er meer samenwerking gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de jeugdige tijdig passende hulp krijgt. Beter Samenspel is een werkwijze die hieraan bijdraagt.

tabele11

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23