Bestemmingsreserves

Reserve Corona

Naam van de reserve

Corona

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Wordt programma-breed ingezet

Doel van de reserve

Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de coronacrisis.

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 5 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan

Omvang per 1-1-2022

€ 1,1 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Programma

Bestedingsplan 2022

Verwachte uitgaven 2022

Bestuur en ondersteuning

178

178

Ondersteuning digitale raadsvergaderingen

135

135

Informatie gestuurd werken

43

43

Economie

65

65

Éénmalige ophoging evenementenbudget

65

65

Sport, cultuur en recreatie

295

295

Ondersteuning sportverenigingen

75

75

Ondersteuning musea

90

90

Ondersteuning culturele sector

100

100

Bibliotheek

30

30

Sociaal Domein

56

56

Ondersteuning inzet vrijwilligers

30

30

Inzet Lokale kamer

10

10

Extra inzet jongerenwerk

16

16

Volksgezondheid en milieu

31

31

Gezondheidsgevolgen corona

31

31

Overhead

100

100

Ondersteuning werkomgeving

100

100

Totaal

725

725

Bedragen x € 1.000

 
Toelichting
In 2020 is € 5 miljoen ter beschikking gesteld en tot en met 2021 is daarvan € 3,9 miljoen uitgegeven, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2022 € 1,1 miljoen bedraagt.
In de raad van 7 juni 2022 is het bestedingsplan 2022 van € 725.000 behandeld en vastgesteld. Dit bedrag wordt in 2022 ingezet ter ondersteuning van de ondernemer, de kwetsbare inwoners en de maatschappelijke instellingen, die nog extra steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis.

Met de acties van 2022 wordt recht gedaan aan de oorspronkelijke doelen, namelijk:
1.  Beschermen van de sociale infrastructuur binnen de gemeente;
2.  Beperken van de economische schade;
3.  Ondersteunen van de zelfredzaamheid van inwoners.

Naar verwachting worden alle plannen uit het bestedingsplan 2022 dit jaar uitgevoerd. Gezien de situatie rondom het coronavirus, is de intentie om de reserve per 31-12-2022 op te heffen. Hiermee zullen de resterende middelen uit deze reserve terugvloeien naar de algemene reserve. Dit wordt bij de jaarrekening 2022 voorgelegd aan de raad.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 10:16:28 met de export van 11/11/2022 09:59:23